PowerPoint

zzpsx Lv.4

关注
本帖最后由 zzpsx 于 2024-2-27 13:59 编辑

ppt页面中多个文本框内的文字如何合并到一个文本框内,或者去掉所有文本框。

去掉所有文本框.rar   2024-2-27 13:43 上传

324.91 KB, 下载次数: 6

196阅读
2回复 倒序

cyh3230 Lv.3 2楼

这个好像有个什么插件能办到, 具体名字忘记了, 是 英豪 还是 onekey 什么的

shenjianrong163 Lv.5 3楼

 1. Sub test()
 2.     Dim sld As Slide, shp As Shape, shp1
 3.     Dim s As String, b As Boolean
 4.     For Each sld In ActivePresentation.Slides
 5.         s = ""
 6.         b = False
 7.         For Each shp In sld.Shapes
 8.             If shp.HasTextFrame Then
 9.                 If b = False Then
 10.                     b = True
 11.                     Set shp1 = shp
 12.                     s = shp.TextFrame.TextRange.Text
 13.                 Else
 14.                     s = s & shp.TextFrame.TextRange.Text
 15.                     shp.Delete
 16.                 End If
 17.             End If
 18.         Next shp
 19.         If b = True Then shp1.TextFrame.TextRange.Text = s
 20.     Next sld
 21. End Sub


已显示全部内容