《Excel应用大全》系列论坛

byl258 Lv.1

关注
大神请指导下,这个SQL语句该怎么修改才能正常更新:


用Excel VAB更新 SQL数据库,代码执行成功,实际没更新:


For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

strsql = "update duizhaobiao set project_date = 'sht.Cells(i, 3)' where TW_modle = 'sht.Cells(i, 2) ' "
rs.Open strsql, conn '执行strSQL所含的SQL命令,结果保存在rs记录集对象中   
Next i

360截图16540529747695.jpg
158阅读
2回复 正序

菜鸟菜菜鸟 Lv.2 3楼

好文章,非常精彩,谢谢分享!

byl258 楼主 2楼

大神们,求指导sht.Cells这块的格式应该有问题,请帮忙指导,sht上面已经定义过,没有问题!

已显示全部内容